FINANCIËN

Het positieve resultaat in 2022 bedroeg voor verdeling € 163.453,- Het resultaat was beduidend lager ingeschat. Het behaalde positieve resultaat is voor een groot deel te verklaren uit een hogere omzet. Deze is in vergelijking met 2021 met bijna € 55.800,- toegenomen. Er zijn meer VISpassen verkocht en het ledenaantal is tegen de verwachting in gestegen. Helaas is het aantal verkochte jeugdVISpassen afgenomen. Daarentegen zijn het aantal verkochte 3e hengeltoestemmingen en de nachtVIStoestemmingen juist gestegen. Er zijn 85.836 VISpassen en 7.067 JeugdVISpassen verkocht. De baten van de overige vergunningen (herstel van de verkoop van de weekvergunningen en verkoop van vliegvisvergunningen Doorbraak) en de algemene baten zijn hoger dan in 2021.

Het resultaat (na verdeling € 113.453,-) is – naast de omzetstijging - voor een groot deel toe te schrijven aan de vergoedingen en subsidies door verenigingen, diverse organisaties, ministerie en Sportvisserij Nederland (samen € 163.524,-).
Er waren grote bijdragen voor controle door Sportvisserij Nederland en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (samen € 72.650,-). Tevens waren er vergoedingen voor diverse werkzaamheden op het gebied van jeugd, evenementen en ingezette arbeid door externen (o.a. Vecht).

De projecten en werkzaamheden op het gebied van sportvisserijvoorzieningen en water- en visstandbeheer zijn helaas wat achtergebleven. Ook de visuitzet blijft achter. Voor alle activiteiten geldt dat wij tegenwerking en stroperigheid ervaren in de realisatie vanuit betrokken overheden. Wel is er een mindervalide vissteiger langs de Loolee (Almelo) gerealiseerd en zijn er 6 vissteigers langs De Kloot te Oldenzaal aangelegd. Ook is de trailerhelling aan het Zwarte Water ter hoogte van Hasselt opgeknapt.
De controle- en communicatie activiteiten zijn weer op stoom gekomen na de Covid-pandemie. De rayonkosten zijn vanwege het wegvallen van de rayonbesturen flink lager dan begroot. Met betrekking tot communicatie bestonden de kosten voornamelijk uit kosten voor VIS-TV XL en andere promotieactiviteiten, waaronder een evenement als Meerval Mania. Verder zijn er kosten gemaakt voor de activiteiten van de nieuwe roofviscommissie en onze vliegviscommissie (samen ca. € 4.000,-).

Ook dit jaar geeft de doorberekening van de bank van de negatieve rente, ons weer financiële lasten (ca. € 3.700,-). De stijging in de overige lasten is vooral toe te schrijven aan de aanloopkosten voor het verduurzamen van de huisvesting. Vanwege het behaalde resultaat is er voor gekozen deze kosten niet ten laste te brengen van de reservering. Het saldo blijft staan voor toekomstige uitgaven t.b.v. verduurzaming.
 
Per besluit in de ALV 2012 is afgesproken dotaties te doen vanuit de afdrachten van de sportvissers ten behoeve van de bestemmingsreserve “verbetering sportvisserijmogelijkheden”. Tevens is hierover afgesproken een plafond in te stellen. Aangezien dit plafond al was bereikt was het wederom niet nodig om te doteren vanuit de afdrachten. In de ALV van mei 2022 is besloten om bij een eventueel positief resultaat, € 50.000,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve “verduurzaming huisvesting”. Hierdoor is de stand van deze reserve € 278.991,-. Het scholingsbudget voor personeel is dit jaar vrijgevallen. Doordat er vrijwel geen gebruik is gemaakt van deze reservering is het vrijgevallen bedrag ten gunste gekomen van de reserve “onvoorziene personeelsuitgaven”.
 
Het positieve resultaat is na verdeling uitgekomen op € 113.453,-.
 
Materiële vaste activa
Er is in totaal ongeveer € 57.700,- aan investeringen gedaan en € 13.700,- gedesinvesteerd.
 
Liquide middelen
Het saldo aan liquide middelen bedraagt per 31 december 2022 € 1.221.698,- (2021: € 1.022.408,-).

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.