Visie op duurzame energie en Regionale Energie Strategie


Duurzame energie heeft de toekomst. De Regionale Energie Strategie (RES) biedt groene kansen voor een gezondere leefomgeving in Nederland. Sportvisserij Oost-Nederland steunt de doelstellingen van de RES om energieopwekking te verduurzamen. Het is voor ons van belang dat hierbij gewerkt wordt met- en volgens de leidende principes van de ‘Gedragscode Zon Op Land’ en de ‘Wegwijzer Energie in het Overijssels Landschap’. Wij roepen op tot een zorgvuldig proces en zorgvuldige prioritering van projectlocaties door gebruik te maken van de zonneladder methodiek.


In het RES-proces vragen wij extra aandacht voor het bestaande en toekomstig recreatief medegebruik van projectlocaties en de ecologische risico’s van diverse energiebronnen voor het onderwatermilieu en de overlevings-/voortplantingsmogelijkheden van vis:

Recreatief medegebruik projectlocaties
Zonnepanelen op water, aquathermie en waterkracht kunnen negatieve effecten hebben op het bestaande en toekomstig sportvisserijgebruik. Standpunten:
 • Lokale hengelsportverenigingen en Sportvisserij Oost-Nederland worden door initiatiefnemers vroegtijdig betrokken bij planvorming, realisatie en monitoringsonderzoek van projectlocaties
 • Rechten (vis- en looprechten) blijven behouden
 • Sportvisserijgebruik en de bevisbaarheid blijven behouden.

Zonnepanelen op water

Er is nog maar weinig bekend van de effecten van zonneparken op de onderwaterecologie en vissen. Volgens de Minister van Economische Zaken en Klimaat zijn tot 2018 een tiental drijvende zonneparken beschikt en in 2018/2019 nog eens dertien. Standpunten:
 • Stop vanuit het voorzorgbeginsel met het grootschalig realiseren van zonneparken op water totdat praktijkonderzoek uitwijst welke opstellingen in welke typen water geen tot nauwelijks negatieve effecten hebben op het onderwatermilieu
 • Bij het ontwerp en beheer van zonneparken op water is aandacht voor natuur (ecologie en vis) en wordt onderzoek verricht naar de effecten op het onderwatermilieu
 • Bij het ontwerp en beheer van zonneparken op water wordt rekening gehouden met het sportvisserijgebruik.

Lees ook: Duurzame energie in Oost-Nederland, kansen en zorgenBij de aanleg van zonneparken op water moet rekening gehouden
worden met sportvisserijgebruik en het onderwaterleven

Aquathermie

Thermische energie opwekking uit Oppervlaktewater (TEO) kan leiden tot afname of toename van temperatuur oppervlaktewater. Daarmee kunnen effecten op vis optreden. Er is nog maar weinig bekend van de effecten van het benutten van TEO. Standpunt:
 • Eerst middels praktijkonderzoek(en) effecten bekijken alvorens het grootschalig uit te rollen.

Waterkracht

Door de geringe hoogteverschillen brengen waterkrachtcentrales (WKC’s) in Nederland weinig op en leveren slechts een beperkte bijdrage aan de verduurzaming. Standpunten:
 • Het opwekken van energie door WKC’s in rivier/ beeksystemen weegt niet op tegen de hoge kosten, de structurele systeemschade, de negatieve impact op vismigratie en (het risico op) vissterfte van onder andere zeldzame trekvissen
 • De aanleg van WKC’s bemoeilijkt het halen van natuurdoelen (o.a. Natura2000- en KRW doelen)
 • Herintroductieprogramma’s- en investeringen in rivier/ beekherstel maatregelen t.a.v. habitat en vispaseerbaarheid (b.v. vismigratierivier Afsluitdijk) worden teniet gedaan
 • Vanwege de geringe opbrengst is er geen potentie voor WKC’s in Nederlandse rivieren.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.